Het LDC ?

Lees meer over onze missie, onze visie en ons aanbod.

Download hier het jaarverslag.

Onze missie

 • Ontmoeten

Het LDC wil een open huis zijn, een ontmoetingsplaats voor alle inwoners, een plaats waar men vrienden kan treffen. Een kruispunt voor mensen met zeer verschillende achtergrond, leeftijd, financiële toestand, gezondheidstoestand, capaciteiten, interesses en mogelijkheden. In het bijzonder wordt er aandacht besteed aan kwetsbare groepen.

 • Welzijn, levenskwaliteit en zelfredzaamheid

Het LDC beoogt het welzijn, de levenskwaliteit en de zelfredzaamheid te bevorderen of te ondersteunen door het organiseren van informatieve, recreatieve en algemeen vormende activiteiten, en door het aanbieden van thuiszorgdiensten, waarbij steeds ‘ontmoeting met de andere’ cruciaal is.

Onze visie

 • Hulpverlening en doorverwijzing

Het LDC helpt mensen verder in hun zoektocht naar klusdienst, poetshulp, gezinshulp en voorzieningen die je nodig hebt om zo lang mogelijk thuis te blijven wonen en dit door doorverwijzingen naar eigen of externe diensten. We bieden zorg op maat rekening houdend met de individuele mogelijkheden van de gebruiker en de mogelijkheden van het LDC.

De onderliggende doelstelling van het LDC is immers om mensen te versterken zodat ze langer, beter en kwaliteitsvoller zelfstandig in hun vertrouwde omgeving kunnen leven. Wij nemen hierbij de waardigheid en de verantwoordelijkheid van de gebruiker als uitgangspunt en respecteren de individuele levensstijl.

Het LDC zorgt vanuit een integrale benadering voor een geïntegreerd aanbod van zowel dienstverlening als activiteiten zodat de gebruiker er terecht kan met al zijn/haar vragen, talenten, interesses en inzet.

 • Signaalfunctie

Het lokaal dienstencentrum kan noden en behoeftes van zijn doelgroepen signaleren en formuleert waar nodig suggesties voor afstemming en bijsturing van het beleid.

 • Discretie

Het LDC respecteert de persoonlijke levenssfeer van de gebruiker en zijn omgeving en stelt zich discreet op bij het verwerven, gebruiken en doorgeven van informatie ter zake.

 • Participatie van gebruikers en vrijwilligers

Het LDC wil iedere bezoeker stimuleren om op zijn eigen manier te participeren. De bezoekers van het LDC zullen worden gestimuleerd om mee te denken rond en mee te werken aan de uitbouw van het dienstencentrum. Het LDC streeft op alle vlakken laagdrempeligheid na. Het LDC voorziet inspraak-, overleg- en evaluatiemogelijkheden voor alle betrokkenen.

Het LDC stimuleert de inzet van vrijwilligers en ondersteunt hen binnen zijn werking. De vrijwilligers vormen één van de basispijlers van LDC. Door hun inzet worden allerlei activiteiten mogelijk gemaakt. LDC wordt het trefpunt van vrijwilligers voor het Sociaal Huis. Door de mensen voor de mensen is het motto.

Wij hanteren een klachtenprocedure. Hierin wordt meegedeeld hoe en waar klachten worden ingediend en hoe ze behandeld worden.

 • Samenwerking

Het LDC streeft naar samenwerking met andere verenigingen en organisaties uit de buurt.

 • Toegankelijkheid

Het LDC is toegankelijk voor iedereen. Iedereen, ongeacht fysieke, culturele, financiële, psychologische en sociale aspecten van elke deelnemer, is welkom.

Het LDC respecteert de op democratie gebaseerde ideologische, filosofische en godsdienstige overtuigingen van gebruikers en vrijwilligers en waakt erover dat deze  overtuigingen in het LDC worden gerespecteerd..

 • Informatie

Het LDC beschrijft en verstrekt op een voor de gebruiker verstaanbare manier zijn aanbod en voert hierover een aangepaste communicatie met de doelgroepen en de potentiële doelgroepen en verwijzers.

Ons aanbod

LDC d’ Ontmoeting biedt naast een aanbod van vormende, recreatieve en informatieve activiteiten ook hulp- en dienstverlening aan. In onderstaand diagram geven we een overzicht van de verschillende pijlers.

Afb_Diagram_Aanbod_LDC

 • Diensten

  • Seniorenspreekuur (zitdag maatschappelijk werker sociale dienst, gespecialiseerd in dienstverlening ouderen- en thuiszorg)
  • d’ Akkozje (aanbod tweedehandskleding)
  • Dagelijks aanbod van internet en kranten
  • Mogelijkheid tot kopiëren van documenten
  • Douche
  • Buurthulp (kleine dringende hulpvragen in samenwerking met jeugdhuis Molotov)
  • Wassalon
  • Mindermobielen Centrale
  • Oppas- en gezelschapsdienst (in samenwerking met vzw Seniorama)
  • Boodschappendienst (in samenwerking met vzw Seniorama)
  • In samenwerking met OCMW-dienst: de gezinszorg en de poetsdienst
 • Warme maaltijden

  • Sociaal restaurant (elke weekdag, uitgezonderd feestdagen)
  • Aanbieden van warme maaltijden aan huis (dagelijks, inclusief zon- en feestdagen)
 • Ontmoeting en ontspanning

Van maandag tot donderdag kunnen gebruikers in de namiddag terecht in de ontmoetingsruimte van LDC d’ Ontmoeting. Er is mogelijkheid om anderen te ontmoeten en iets te drinken.

Op regelmatige basis worden ook spel- en smulnamiddagen georganiseerd (al dan niet thema gebonden).

 • Informatie en vorming

Het LDC besteedt maandelijks aandacht aan voordrachten en vormingen rond preventie, gezondheid en algemene maatschappelijke thema’s.

 • Ontplooiing

Het LDC organiseert verschillende activiteiten en workshops van algemeen vormende aard, zoals koken, taal, zingen, bloemschikken, computerdokter, breien en andere creatieve bijeenkomsten.

 • Sport- en beweging

Het LDC verzorgt een maandelijks aanbod van actieve sport- en bewegingsactiviteiten, al dan niet in samenwerking met (lokale) verenigingen en organisaties.

 • Samenwerking en dialoog

Het LDC neemt actief deel aan het lokale netwerk van Herent. Het dienstencentrum is vertegenwoordigd in enkele adviesraden en werkt mee aan (maatschappelijke) projecten zoals de dag tegen de armoede, de seniorendag en de wereldmarkt op 1 mei.

Daarnaast huisvest het dienstencentrum een AA-groep, een Geefwinkel en bijeenkomsten van groepswerkingen voor kwetsbare doelgroepen.
Externen kunnen van vrijdagavond en tijdens het weekend de lokalen van het LDC gebruiken mits betalen van een vergoeding.
Creatievelingen kunnen een 20-tal kunstwerken tentoonstellen in de lokalen van het LDC en De Hemelboom.